EUROWOLLE - RPDS.01.04.01-02-0112/17-00

POZYSKANIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU DZIĘKI WDROŻENIU

STRATEGII ROZWOJU PPHU EUROWOLLE

nr RPDS.01.04.01-02-0112/17-00 w ramach

Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie nr 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie nr 1.4.1 ”Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat nr 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektu nr RPDS.01.04.01-02-0112/17-00

zapytanie ofertowe_ciągnik magazynowy-1

Oferta_ciągnik magazynowy-1

zapytanie ofertowe_bandownica elektr.-1

Oferta_bandownica elektr.-2

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące realizacji

projektu nr RPDS.01.04.01-02-0112/17-00

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bandownica elektryczna.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_wózek magazynowy.