Darmowa wysyłka na terenie Polski od 150zł.

Reklamacja produktu

Szanowny Kliencie

Dbamy o Twoje prawa, a reklamacja to jedno z nich. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu. Ponadto przedstawiamy zasady Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli dany produkt posiada gwarancję to również na jej podstawie możliwa jest reklamacja. W takim przypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a także gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. 

Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć:

pisemnie na adres: ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eurowolle.pl.

Reklamacja – co powinna zawierać:

(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady. 

(2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

(3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Składając reklamację możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu. 
Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.

W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny. Oznacza to, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1. Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany. Ponadto nie stosuje się, gdy uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli jesteś konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego przez nas, zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad. Zamiast wymiany produktu możesz żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2. Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu. Ma to miejsce wtedy, gdy doprowadzenie do zgodności z umową produktu z wadą w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe. Ponadto w sytuacjach, w których, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice. Jeżeli jednak, ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania, jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że uznaliśmy reklamację za zasadną.

pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.). Jego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego. Więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/.

(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców. Z jej wykorzystaniem dąży się do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  
Reklamacja powinna zawierać:

(1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

(2) Twoje żądanie.

(3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Eurowolle pasjonujemy się wełną i jej dobroczynnym wpływem na zdrowie i komfort snu oraz wypoczynku

Kontakt

tel:  (+48) 885 525 253

ul. Wałbrzyska 38
58-160 Świebodzice

Brak produktów w koszyku.

Twój koszyk nie pozostał sam sobie?:)

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)